ředitel Základní a Mateřské školy

Zaměstnavatel: Město Žatec

Místo výkonu práce: Žatec

Platové ohodnocení: 26 020 – 33 930 Kč / měsíc

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Pracovní poměr: Od 1.8.2018 na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Referenční číslo ÚP: 14379290768

Poslední aktualizace: 03.05.2018

Poznámka zaměstnavatele

Místo výkonu práce:Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777
Platové zařazení (dle nařízení vlády 564/2006 Sb.Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 12.Požadavky na uchazeče:
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
. praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona - 4 roky
. znalost školské problematiky a předpisů,občanská a morální bezúhonnost,. způsobilost k právním úkonům,. organizační a řídící schopnosti.
. zdravotní způsobilost,
Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
obsahovat tyto náležitosti:
. název pracovní pozice
. jméno, příjmení a titul
. datum a místo narození
. státní příslušnost
. místo trvalého pobytu a telefonické spojení
. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
. datum a podpis.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
. strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické
praxe, včetně uvedení funkčního zařazení
. motivační dopis
. návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace ZŠ (v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu)
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie) nebo doklad o jeho
vyžádání, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
. originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele ZŠ (ne starší 2 měsíců)
. písemný souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor Kancelář úřadu
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 21.05.2018 do 17.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní
2777, okres Louny.
Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí v konkursním řízení uchazeč
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Kontakt

Kontaktní osoba: Drahomíra Beranová

Telefon: +420 415 736 130-131

E-mail: bukovska@mesto-zatec.cz, beranova@mesto-zatec.cz

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat 20.05.2018
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů